Sierpień 08 2022 08:28:30
Nawigacja
Rok Liturgiczny
Liturgia na dziś
Nowenna do MBNP

Spowiedź Święta

Komunia Duchowa

Relikwie Św. Urszuli Ledóchowskiej

Relikwie Św. Maksymiliana Kolbego

Relikwie Bł. Carlo Acutis

Cantores Domini
Prasa Katolicka

• Przewodnik Katolicki

• Mały Przewodnik Katolicki

• Tygodnik Ola i Jaś

• Tygodnik Dominik

• Gość Niedzielny

• KNC-Króluj Nam Chryste

• KAi-Katolicka Agencja Inf.

Wyjazdy Pielgrzymki

Ostatnie artykuły
ŻYCZENIA ARCYBISKUPA...
Wskazania pasterskie...
Caritas Tornister
Uroczystości Piotra ...
Odwołanie Dyspensy o...
Fundusz ochrony

Kącik Misyjny

Zbiórka nakrętek
Rada Duszpasterska

RADA DUSZPASTERSKA

 

1. Cele statutowe

§ 1. Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium apostolstwa świeckich opracowanego przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich powołuje się społeczny organ doradczy, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.

§ 2. Powołanemu organowi doradczemu nadaje się nazwę:” Rada Duszpasterska".

§ 3. Rada Duszpasterska działalnością swoją obejmuje teren parafii i ma siedzibę przy proboszcza parafii.

§ 4. Rada Duszpasterska jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Rada Parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.

§ 5. Wykonanie tych zadań wymaga od członków Rady Duszpasterskiej dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. Dlatego członkowie Rady winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną przez lekturę, słuchanie wykładów i udział w kursach czy seminariach.

2. Kompetencje

 
§ 6. Rada Duszpasterska jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 536 § 2), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.

§ 7. Sprawy personalnej obsady duchowieństwa parafialnego nie wchodzą w zakres kompetencji Rady Duszpasterskiej.

§ 8. Określenie zakresu kompetencji Rady Duszpasterskiej w sprawach finansowych należy do biskupa diecezjalnego.

§ 9. Rada Duszpasterska po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały; są one wyrażeniem opinii i przygotowaniem decyzji, a więc radą dla proboszcza, który jest w sumieniu obowiązany rady tej wysłuchać, z nią się liczyć – jeśli uzna ją za słuszną – powinien w miarę możliwości postanowienia Rady Duszpasterskiej wprowadzać w życie.

§ 10. Do wykonywania postanowień Rady Duszpasterskiej niezbędne jest czynne włączenie się członków Rady.

§ 11. Jeżeli realizacja jakiegoś postanowienia Rady Duszpasterskiej, zdaniem proboszcza, nie jest z jakichś względów możliwa, proboszcz powinien swoje stanowisko wobec członków Rady umotywować.

§ 12. Sprawy sporne między Radą Duszpasterską a proboszczem rozstrzyga biskup diecezjalny.

3. Skład i liczebność

§ 13. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą:
a) proboszcz i jego współpracownicy,
b) przedstawiciel katechistów świeckich,
c) przedstawiciele ruchów i organizacji katolickich działających na terenie parafii,
d) przedstawiciele katolików świeckich

§ 14. Członków Rady Duszpasterskiej powołuje proboszcz, od jego uznania zależy też liczba członków Rady.

§ 15. W czasie trwania kadencji dopuszcza się możliwość kooptacji nowych członków Rady Duszpasterskiej zarówno przez proboszcza, jak i na wniosek aktualnych członków Rady za zgodą proboszcza.

§ 16. Skład Rady Duszpasterskiej i jego zmiana podlegają zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego.

§ 17. Na posiedzeniu Rady Duszpasterskiej, poświęcone jakiejś szczegółowej tematyce, mogą być zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby nie będące członkami Rady.

4. Kadencja

§ 18. Kadencja Rady Duszpasterskiej trwa 3 lata. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie, wskazane jest jednak, aby część składu Rady Duszpasterskiej uległa odnowieniu.

§ 19. Osoba, która jest członkiem Rady Duszpasterskiej przez pięć kolejnych kadencji, powinna przynajmniej przez jedną kadencję pauzować.

§ 20. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Duszpasterskiej następuje na skutek śmierci, rezygnacji lub opuszczenia terenu parafii.

§ 21. Członek Rady opuszczający parafię, lecz wyrażający wolę dalszej współpracy, może mandat zachować po uzyskaniu zgody proboszcza.

§ 22. Wygaśnięcie mandatu może także nastąpić przez wykluczenie członka Rady Duszpasterkiej z powodu postępowania niezgodnego ze statutem Rady. Decyzję taką podejmuje proboszcz po uprzednim przedłożeniu okoliczności uzasadniających wykluczenie. Członek Rady Duszpasterskiej, wobec którego wysuwa się zarzuty, winien być obecny na posiedzeniu Rady i ma prawo do obrony.

§ 23. Rozpatrywanie sprawy obwinionego członka Rady Duszpasterskiej na posiedzeniu Rady nie będzie podejmowane, o ile zgłosi on taki wniosek z równoczesną dobrowolną rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Radzie Duszpasterskiej.

§ 24. Rada Duszpasterska może się rozwiązać na wniosek przynajmniej 2/3 liczby członków.

§ 25. Zmiana proboszcza wymaga powołania nowej Rady Duszpasterskiej.

5. Posiedzenia

§ 26. Posiedzeniem Rady Duszpasterskiej przewodniczy proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.

§ 27. Częstotliwość posiedzeń Rady Duszpasterskiej zależy od uznania proboszcza i aktualnych potrzeb parafii. Posiedzenia winny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Przynajmniej raz w roku powinno odbyć się otwarte posiedzenie Rady Parafialnej, by umożliwić wiernym zapoznanie się z jej pracami.

§ 28. Porządek obrad i tematy, które mają być omawiane, ustala proboszcz w porozumieniu przynajmniej z niektórymi członkami Rady Duszpasterskiej. Porządek dzienny posiedzenia powinien być podany wcześniej do wiadomości wszystkich członków Rady.

§ 29. Członkowie Rady Duszpasterskiej mają prawo poruszania wszystkich istotnych problemów parafii. Porządek obrad na końcu winien zawierać punkt „ wolne wnioski „.

§ 30. Członkowie Rady Duszpasterskiej mają też prawo proponować tematy następnych posiedzeń.

§ 31. Każde posiedzenie Rady Duszpasterskiej powinno być zwięźle protokołowane. Protokół winien być odczytany i zatwierdzony na następnym posiedzeniu Rady.

6. Prawa i obowiązki członków Rady Duszpasterskiej

§ 32. Członkowie Rady Duszpasterskiej powinni uczestniczyć w duchowym i organizacyjnym życiu parafii. Obowiązuje ich ofiarna praca na rzecz Kościoła i wspólnoty parafialnej.

§ 33. Obowiązkiem członka Rady Duszpasterskiej jest uczestniczenie w posiedzeniach Rady i realizacji postanowień Rady.

§ 34. Członkowie Rady Duszpasterskiej mają prawo wypowiadania się na temat duszpasterstwa parafialnego, działalności społecznej we wspólnocie parafialnej i inspirowanie nowych form pracy.

§ 35. Udział w Radzie Duszpasterskiej jest honorową pracą non-profit.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Transmisja na żywo
Parafia na Facebooku

Ostatnie Obrazy
Katecheza Dorosłych

Grupy Duszpasterskie

• Katecheza dla dorosłych

• Krąg biblijny

• Poranek z Ewangelią

• Szafarze Komunii Św.

• Rada Duszpasterska

• Rada Ekonomiczna

• Ministranci

• Żywy Różaniec

• Domowy Kościół

• Schola dziecięca

• Caritas Parafialne

W najbliższym czasie

Sakramenty Św.

• Chrzest Święty

• I Komunia Św.

• Bierzmowanie

• Małżeństwo

• Pojednanie

• Namaszczenie

• Modlitwa po Mszy Św.

Parafialna Rodzina

Koronka do Miłosierdzia
I Komunia Św.
Bierzmowanie
Caritas Parafialny
Punkt konsultacyjny

Pomoc Psychologiczna

Pomoc Społeczna

Grupa Wielbienia
Zgraja Matki Bożej